รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นายอาดุลย์ พรมแสง 073611576 
101ตากใบนายสว่างภพ แก้วแจ้ง 073581187 
102วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)นายบุญเที่ยง เพ็ชร์ศรี 073581238 
103บ้านตาบานายสงวน อินทร์รักษ์ 073581241 
104บ้านหัวคลองนายชาตรี ริ้วกาญจนา 073581240 
105บ้านไพรวันนายสราวุธ ยอดรักษ์ 073538446 
106วัดเกาะสวาดนางธนาวรรณ ศักระพันธุ์ 073538386 
107วัดทรายขาวนายประจักษ์ ถานันดี 073538313 
108บ้านตอหลัง  073538413 
109บ้านสะปอม  073538407 
111บ้านกูบูนางสาวสมจิตต์ แก้วประสิทธิ์ 073538478 
112วัดโคกมะม่วงนายอโณทัย จันทร์อิน 073583177 
113วัดพระพุทธนายพรเทพ เศียรสุวรรณ 073582173 
114วัดฉัททันต์สนาน    
115วัดสิทธิสารประดิษฐ์นายวันชัย กรดแก้ว 073538136 
116วัดโคกมะเฟืองนายมนัส ศรีประเสริฐ 073582088 
117บ้านปูลาเจ๊ะมูดอนายวินิจ สังขรัตน์ 073538459 
118บ้านคลองตันนายนิพนธ์ สูจิวัฒนารัตน์   
119บ้านศาลาใหม่นายสว่าง ชินพงษ์ 07353109 
120บ้านโคกงูนายสุวรรณ บุญรัตน์ 073539195 
121บ้านบางขุนทองนางปรานี จิตต์สมพงศ์ 073538476 
123บ้านเกาะสะท้อนนายประสิทธิ์ วิจิตรโสภา 073544016 
124บ้านศรีพงันนางจารีย์ พุฒยืน 073538480 
125บ้านตะเหลี่ยงนายธีรพล พุฒสกุล 073538481 
126บ้านปูยูนายปริวัฒน์ หรีรักษ์ 073539305 
127บ้านปะดะดอนางลำดวน บัวหอม   
128วัดเกษตรธิการามนายบรรชา บุญคง 073538475 
129บ้านแฆแบ๊ะนายนันทะ ศรีเจริญโชติ 073538222 
130บ้านสะหริ่งนายพยับ สุวรรณนิตย์ 073538483 
132บ้านปลักปลานายเรชา ชูสุวรรณ   
133บ้านปะลุกานายปรีดา แก้วพรหมลัด 073538482 
134บ้านโคกยามูนายธวัช แสงสุวรรณ 073515181 
201เวียงสุวรรณวิทยาคมนายมะรอสตี เจ๊ะแว 073659139 
203บ้านแว้งนายอวิรุทธ์ ยาเซ็ง 073659151 
204บ้านกูวานายเซากี มะยูโซ๊ะ   
205บ้านกรือซอนายสุทธิศักดิ์ เจ๊ะอามิ 073538591 
206บ้านเจ๊ะเหมนายมน สีทอง 073538596 
207บ้านฆอเลาะทูวอนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ 073538597 
208บ้านสามแยก    
209บ้านบาโงนางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์ 073538667 
211บ้านไม้ฝาดนายมุสตอปา เจ๊ะแม 073538671 
212บ้านศาลาอูมานายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา 073514967 
213บ้านตอออนายถนอม ยศสูงเนิน 092944031 
214บ้านจะมาแกะ  073659175 
215บ้านบางขุด  073538679 
216บ้านตําเสาพัฒนา  073538608 
217บ้านบูเกะตานายอรุณ เบญญคุปต์ 073586120 
218นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2นายพัชชระ เจริญศรี 073584182 
219บ้านนูโร๊ะนางศุภางค์ อนุภัทร 073538690 
220บ้านเจ๊ะยอนายไกรนรา มาหะมะ 073586199 
221เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)นายสมพงษ์ ราชจันทร์ 073586118 
222เทพประทานไทยยืนยง  073538619 
223บ้านยะหอนายบดินทร์ หะยีปะจู 073538684 
224บ้านแม่ดง  073538685 
225บ้านตอแลนายอดุลย์ เวทมาหะ 073659188 
226นิคมสร้างตนเองแว้งนายโกศล สมคะเน 073584117 
227บ้านแอแวนายมามัด อับดุลวาริษ 073538728 
228บ้านตือมายู  073538672 
229เพลินพิศนางสาวลัดดาวัลย์ มางัดสาเระ 073538659 
230บ้านแขยงนายนิสุริยา นิม๊ะ 073538666 
301สุคิรินวิทยานายบวรศักดิ์ มเหสักขกุล 073656079 
302นิคมพัฒนา10นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว 073551002 
303สุคิรินนายประหยัด พลานุพัฒน์ 073656065 
304นิคมพัฒนา4นายชัยวิทย์ แซ่จุง   
305นิคมพัฒนา5นายธีรพันธ์ สารพร 073656209 
306นิคมพัฒนา6นางศุทธินี หนูเกิด   
307นิคมพัฒนา7นางกัลธิมา เทพอุบล   
308นิคมพัฒนา9นายสมรัฐ แก้วสังข์   
309บ้านจุฬาภรณ์12    
310นิคมพัฒนา2นายวีระวุฒิ บุญหนา 073656378 
311บ้านน้ำใส    
312รักไทยนายชุติวัต กล้าศักดา   
313บ้านภูเขาทองนายอุสมัน สะมะแอ   
314บ้านน้ำทุเรียนนายศรีพล ลุ่มสวย   
315บ้านบาลูกายาอิงนายทำนุ อาแวกะจิ   
316บ้านร่วมใจนายสุพล วาสแสดง 012767251 
401สุไหงโก-ลกนายสัมพันธ์ นิบือซา 073611053 
402บ้านสุไหงโก-ลกนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ 073611127 
403บ้านซรายอนายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ 073612128 
404บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172นายสุระพงศ์ วัชรกุล 073618490 
405บ้านลูโบ๊ะซามานายอภินันท์ เบญจมามาศ 073615952 
406บ้านกวาลอซีรานายหมัดยะมี บินแหละ 073538531 
407บ้านมือบานายประเสริฐ ซิ้มเจริญ 073538525 
408บ้านมูโนะนายวรชัย ปานนิตยพงศ์ 073621035 
409บ้านปาดังยอนายมนัส เพชรรัตน์ 073621163 
410บ้านลูโบะลือซงนางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล 073621037 
411บ้านปูโป๊ะนายรอยี เต๊ะตานี 073621162 
412บ้านลาแลนางรุจณีย์ สุระคำแหง 073538617 
413บ้านโต๊ะเวาะนายรติ นิรมาณกุล 073511671 
414บ้านกูแบอีแกนายจีระพงษ์ มณีรัตน์ 073538471 
501มัธยมสุไหงปาดีนายรินทร์ คงชูดวง 073651151 
502ธัญธารวิทยานายเมธา สุเมธาวิวัฒน์ 073612213 
503บ้านละหานนายสายูตี อาแวกือจิ 073523164 
504บ้านโคกตานายสมยศ เสาวคนธ์ 073651209 
505บ้านตาเซะใต้นายอรัญ มะแซ   
506อิสลามบํารุง  073651210 
507บ้านปะลุรู    
508บ้านปอเนาะนายอยุทธ์ สะมะสะ 073538868 
509วัดประชุมชลธารานายจำรัส เกตุมาก 073653037 
510วัดโบราณสถิตย์นายสุวิทย์ เทพขุน 073538628 
511วัดประดิษฐ์บุปผานายวิชัย พรหมภักดี 073653069 
512บ้านตลิ่งสูงนายชุติพงศ์ สุกป่าน 073538469 
513ราชภักดีนายอาร์มิน เจ๊ะหลง 073538498 
514บ้านตาเซะเหนือนายบัณฑิต สติรักษ์ 073538551 
515บ้านไอบาตูนายจิตรพงศ์ ยะปา 073523165 
516บ้านบือราแงนายอาแว เจ๊ะมะ 073523163 
517บ้านโคกโกนายนภดล ปิ่นพรหม   
518บ้านโผลงนายอุดล ไทยจินดา 073538634 
519บ้านโต๊ะเด็งนายสุภาพ แซ่ลิ่ว 073538639 
520บ้านสากอ  073653576 
521บ้านไม้แก่นนายบุญชู ราชสุวรรณ 073538640 
522บ้านกลูบีนายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ 073538629 
523บ้านจือแร  073653577 
524บ้านบอเกาะ  073538579 
525บ้านบาโงมาแย  073653578 
526บ้านกูวานายฮาเซ็ม สีระโก 073538701 
527บ้านบาโงกือเตนายซอเปียน บือราเฮง 073538654 
528บ้านตะโละบูเก๊ะ  073538569 
529บ้านดอเฮะนายอับดุลมานะ สนิทสำนาน 073538575 
530บ้านกาวะนางสมจิตร ทองจินดา 073538649 
531บ้านสายะนายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์ 069577930 
532ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)นายวุฒิพงศ์ วงศ์วุฒิรัตน์กุล 07353856 
533บ้านบาโงฮูมอนายอิบราฮีม สือนิ 073538574 
534บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง    
535เอกชน